TEMAN

DEMI MASA

Friday, March 19, 2010


Segala puji bagi Allah, selawat serta salam kepada Rasulullah.

TAUHID

Tauhid menurut bahasa ialah masdar(kata benda) dari kata kerja wahhada yang merupakan pecahan(musytaq) dari kata waahid yang bermakna satu, tunggal dan sendiri. Dikatakan; wahhadu dan ahhadahu ertinya; menyatukannya atau mentauhidkannya. Dan dikatakan pula; mutawahhid semakna dengan munfarid, ertinya; sendiri.
Sedangkan menurut istilah syari’ah; Tauhid ialah mengesakan Allah dalam ububiyah(kesendirianNya dalam mencipta, , memberi rezki, mengatur dan seterusnya) dan dalam uluhiyah (beribadah hanya kepadaNya) tiada sekutu bagiNya dan mengesakan Allah dalam nama-nama yang Husna(baik) serta sifat-sifatnya yang tinggi. Dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan(percaya) bahawa Beliau adalah penutup para Nabi serta mengikut semua yang disampaikannya daripada Allah.

1. Tauhid Rububiyah
Iaitu yang menyakini bahawa Allah Yang menciptakan hambaNya, Yang memberi rezki, Yang menghidup dan mematikan.
Orang-orang musyrik di zaman NAbi Muhammad SAW, orang yahudi , Nashrani dan Majusi semuanya mempercayai tauhid ini. Tidak ada yang mengingkarinya selain orang Dahriyin( yang mempetuhankanmasa) di zaman dahulu dan orang-orang komunis di zaman sekarang.
Tauhid jenis ini belum cukup menjadikan sseorang sebagai pemeluk Islam dan juga belum cukup untuk menjami(kehormatan) darah dan hartanya. Dia juga belum cukup untuk menyelamatkan dirinya di akhirat dari api neraka sebelum ia menyertakan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah sejak awal sudah tertanam dalam fitrah(manusia) sebagai mana tersebut dalam hadits berikut;
“Setiap bayi itu di lahirkan dalam keadaan suci(fitrah). Maka kedua orang tuanyalah yang membentuk mereka menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi”.
Dalil tentang tauhid ini banyak sekali ,antara lain firman Alaah Ta’ala;
31. Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup] dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah." Maka katakanlah "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?" 32. Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)? QS-Yunus

2. Tauhid Uluhiyah
Iaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Iaitu yang mengesakan Allah dalam amalan(ibadah) hambaNya, seperti berdoa, bernazar,berkorban, berharap, takut, tawakkal, merasa cemas dan bertaubat.
Tauhid inilah yang selau menjadi sumber pertentangan(manusia) dari dulu samapai sekarang. Dan tauhid inilah pula yang menjadi inti daripada dakwah dan seruan para rasul kepada umat-umat mereka, untuk mengukuhkan tauhid rububiyah yang telah mereka yakini sebelumnya. Allah berfirman menceritakan kisah Nuh Alaihissalam;
25. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia berkata): "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu,
26. agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab (pada) hari yang sangat menyedihkan." QS-Hudd

Dan FirmanNya;

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

294]. Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim.

[295]. Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

Tauhid adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambaNya. Ia adalah perintah agama terbesar dan landasan utama bagi semua amal. Sesungguhnya Al-Quran telah menetapkannya dan menjelaskan bahawa tidak ada keselamatan dan tidak pula kebahagiaan kecuali dengan merealisasikannya.

3. Tauhid Asma’(Nama-Nama) dan Sifat-Sifat
Iaitu mengesakan Allah dengan nama dan sifat yang Dia telah sebutkan bagi diriNya di dalam Al Quran, atau yang disebutkanNya melalui lisan Rasulullah SAW.Iaitu dengan menetapkan semua (nama dan sifat) yang ditetapkaNya, tanpa merubah(tahriff),menolak(ta’thiil), membayangkan(Takyiff) dan tidak pula menyamakanNYa dengan makhluk(tamtsil).

Wallahu A’lam

Petikan dari risalah benteng tauhid

No comments:

Post a Comment

ARKIB NEGARA

KATEGORI

agama (87) Akhlaq dan Nasehat (1) Aqidah (1) Bencana alam (20) Cerita nasihat (24) formula (1) haji (22) Jumaat (8) keluarga (18) Kesihatan (13) Luar Negeri (5) Mekah (2) politik (4) Ramadhan (30) sahabat (3) Sains (17) sajak (8) Seni (2) surah aljumuah (1) tips (18) Umum (51) video (9) video nasyid (1)

My Salute