TEMAN

DEMI MASA

Sunday, October 10, 2010

SIFAT HAJI RASULULLAH (HAJJATUR RASUL SAW)

(Perjalanan Haji Wada’ Rosululloh SAW)

Sumber utama dari uraian tentang Sifat Haji Rasulullah saw. ini adalah hadits Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Sahihnya (Sahih Muslim IV hal. 39 dst.). Di sini hadits Jabir itu hanya dikutip seberapa perlu dengan setiap kutipan didahului pada catatan hadits dengan "Kata Jabir". Dan dan dalam hal disisipkan/ditambahkan keterangan dari sumber lain, maka sumber itu disebutkan tersendiri dalam catatan kaki.

Adapun sifat haji Rasulullah saw., atau cara Rasulullah menunaikan haji adalah sbb:

1. Rasulullah saw. menunaikan haji pada tahun ke-10 H.

Kata Jabir: Sesungguhnya Rasulullah saw tinggal ( di Madinah) sembilan tahun tidak menunaikan haji, kemudian beliau mengumumkan kepada orang-orang pada tahun kesepuluh bahwa Rasulullah saw akan menunaikan haji.

2. Setelah diumumkan bahwa Rasulullah saw. akan menunaikan haji banyak orang yang datang ke Madinah ingin mengikuti Nabi saw menunaikan haji dan mengikuti amlan-amalan yang dilakukan beliau dalam menunaikan haji.

Kata Jabir: Lalu datang ke Madinah banyak orang, semuanya berusaha mengikuti Rasulullah saw dan beramal seperti amalan beliau.

3. Nabi saw bersama kaum muslimin lalu keluar ke Madinah menuju Dzul hulaifah pada hari sabtu tanggal 25 Dzul Qo'dah.

Kata Jabir: Lalu kami keluar sampai datang ke Dzul Hulaifah.

4. Sebelum berihrom beliau melepas pakaian lalu mandi. Lalu mengenakan pakaian ihrom yang terdiri dari selembar kain yang disarungkan dan selembar kemul dan sepasang sandal. . Lalu badan beliau diolesi wewangian oleh istri beliau Aisyah.

Dari Zaid bin Tsabit, katanya: Saya melihat Nabi saw berlepas pakaian untuk ihrom beliau dan mandi (HR. Tirmidzi).

Diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi saw bersabda: Dan hendaklah masing-masing kamu berihrom dalam kain yang disarungkan dan kemul dan sepasang sendal, kalau dia tidak memperolehnya maka hendaklah ia memakai dua khuf dan hendaknya ia memotongnya di bawah mata kaki

Dari Aisyah, beliau berkata: Adalah aku dahulu memberi wewangian Rasulullah saw untuk ihromnya dan untuk tahalulnya sebelum beliau berthawaf ifadloh pada baitullah (HR. Bukhari Muslim)

5. Menjelang ihrom Rasulullah sholat dua rakaat.

Ibnu Qoyyim dalam Zaadul Ma'aad I hal 177 mengatakan bahwa sholat dua rakaat yang dilakukan olah Rasulullah itu adalah sholat Dzuhur yang di Qosor.

Kata Jabir: Lalu Rasulullah saw sholat di Masjid (Dzul Hulaifah)

Hadits dari Ibnu Umar: Kemudian apabila untanya telah tegak berdiri disebelah masjid Dzul Hulaifal beliau bertalbiyah dengan kalimat-kalimat itu.

Menurut hadits Anas, katanya: Sesungguhnya Nabi saw sholat Dzuhur kemudian menaiki kendaraanya maka setelah tinggi di atas bukit kecil Baidaa beliau bertalbiya (HR Abu Daud).

6. Kemudian Rasulullah saw memulai ihrom untuk haji dan umroh dan mengucap: Labbaika umrotan wa hajja

Dari Anas, katanya: Aku telah mendengar Rasulullah bertalbiyah untuk haji dan umroh semuanya dan mengucap: Aku penuhi panggilanMu dengan berumroh dan berhaji (HR. Bukhari dan Muslim).

7. Setelah beliau menunggang unta beliau yang bernama Qoswaa dan tegak di atas Baidaa beliau bertalbiyah, yaitu mengucap talbiyah.

Kata Jabir: Lalu beliau menunggang Qoswaa, sampai apabila telah tegak unta beliau di atas Baidaa, lalu beliau bersuara keras dengan kalimat tauhid: Labbaik Allahummma labbaik Labbaika Laa syarika laka Labbaik, Innal hamda wan Ni'mata laka wal mulk, Laa Syariika Lak.

8. Nabi menyuruh mereka bertalbiyah dengan suara keras.

Dari Saib bin Khallad, katanya: Rasulullah saw bersabda: Jibril telah mendatangi aku lalu menyuruhku supaya aku menyuruh para sahabatku supaya mengeraskan suara dengan ihrom dantalbiyah. (HR. Tirmidzi).

9. Diantara mereka ada yang menambah kata-kata mereka sendiri dalam bertalbiyah selain talbiyah yang diucapkan oleh Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya tetapi Nabi saw sendiri tetap dengan lafal talbiyah beliau sendiri di atas.

Kata Jabir: Dan orang-orang bertlbiyah dengan yang mereka gunakan, lalu Rasulullah saw tidak menolak sesuatu dari yang mereka ucapkan. Tapi Rasulullah saw sendiri tetap pada talbiyah beliau.

10. Pada waktu itu kebanyakan kaum muslimin hanya berniat melakukan haji, karena belum mengenal umroh. Dan Nabi saw memberi kebebasan kepada mereka memilih, apakah mereka berihrom untuk haji bersama umroh (qiron), berihrom untuk haji saja (ifrod) atau berihrom untuk umroh saja (tamattu') pada saat memulai perjalanan ini.

Kata Jabir: Kami tadinya tidak berniat selain haji, kami tadinya belum mengenal umroh

Aisyah berkata: Kami keluar bersama Rasulullah saw lalu beliau bersabda: barangsiapa diantara kamu mau berihro untuk haji dan umroh, maka hendaklah dia kerjakan. Dan barangsiapa mau berihrom untuk haji maka hendaklah dia kerjakan. Dan barangsiapa mau berihrom untuk umroh maka hendaklah dia kerjakan (HR: Bukhari dan Muslim).

11. Setiba mereka di Sarif, suatu tempat tidak jauh dari Tan'im, Rasulullah menganjurkan bagi orang yang suka supaya orang yang belum membawa binatang hadyu menjadikan ihromnya hanya untuk umroh (tamattu'). Diantara mereka ada yang segera menurut dan ada yang tidak.

Kata Aisyah: Hingga kami singgah di Sarif, lalu beliau keluar kepada para sahabat beliau lalu bersabda: Barangsiapa diantara kamu tidak ada hadyu bersamanya, lalu dia suka menjadikan (ihrom)nya untuk umroh maka hendaklah ia perbuat. Dan barangsiapa telah ada hadyu bersamanya maka jangan. Lalu ada yang mengambilnya dan ada yang meninggalkannya diantara mereka yang tidak ada ada hadyu bersamanya (HR: Bukhari dan Muslim)

12. Sementara itu mereka terus mengulang-ulang talbiyah dan baru berhenti bertalbiyah mereka yang berihrom umroh pada saat menjamah Hajar Aswad pada permulaan thawaf.

Dari Ibnu Abbas, katanya: Rasulullah saw bersabda: Orang berumroh bertalbiyah sampai ia menjamah Hajar Aswad. (HR: Abu Daud).

13. Sesampai beliau di Mekah, beliau berwudhu sebelum melakukan thawaf.

DariAisyah: Sesungguhnya sesuatu yang pertama dimulai mengerjakannya oleh Nabi saw sewaktu sampai (di Mekah) adalah beliau berwudlu lalu thawaf. (HR: Bukhari dan Muslim).

14. Lalu Rasulullah saw masuk ke dalam Masjid Haram dari pintu Bani Syaibah atau Babus salam.

Dari Jabir katanya: Sesungguhnya Nabi saw memasuki Mekah di waktu Dhuha sudah tinggi dan membaringkan tunggangan beliau di sisi pintu Bani Syaibah dan masuk masjid. (HR. Muslim).

15. Ada diriwayatkan bahwa saat Nabi melihat Ka'bah mengucap: Ya Allah, tambahilah Bait ini kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kewibawaan. Dan tambahilah orang yang menghormatinya dan memuliakannya, yaitu orang yang mendatanginya untuk haji dan umroh kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kebajikan.

Bacaan Rasulullah saw ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Musnadnya dan juga oleh lainnya. Menurut beberapa ahli hadits semua sanad hadits itu lemah. Tetapi membaca do'a saat melihat ka'bah ini dilakukan oleh para sahabat, antara lain oleh Umar bin Khatab. Beliau berdo'a dengan: Ya Allah, Engkaulah Maha Keselatan dan dariMulah keselamatan. Maka hidupilah kami, wahai Rabb kami dengan keselamatan (diriwayatkan oleh Sa'id bin Mashur, hakim dan Baihaqi).

16. Pada saat itu Rasulullah saw beridlthiba', yaitu beliau letakkan bagian tengah kemul beliau di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya disampirkan di atas pundak kiri sehingga pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup.

Dari Ya'la bin Umayah, katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw setelah sampai di Mekah thawaf di baitullah dalam keadaan beridlthiba' dengan kemul kepunyaan beliau buatan Hadramaut (HR. Ahmad).

17. Lalu beliau menuju ke arah Hajar Aswad dan menghadap ke arahnya, lalu mengusapnya, kemudian menghadap ke kanan.

Ibnu Umar berkata: Rasulullah menghadap Hajar Aswad lalu menjamahnya (HR. Hakim)

Kata Jabir: Sehingga apabila kami telah sampai di Baitullah, beliau mengusap sudut (Hajar Aswad)) dan membaca: Bismillah wa Allahu akbar

Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw telah berthawaf di atas seekor onta. Setiap kali beliau sampai di sudut (Hajar Aswad) beliau berisyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangan beliau dan membaca takbir (HR. Bukhari).

Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya apabila beliau telah mengusap Hajar Aswad mengucap: Bismillah wa Allahu akbar. (HR. Baihaqi)

Dari Jabir: Sesungguhnya apabila Rasulullah saw telah sampai di Mekah beliau datang ke Hajar Aswad, lalu menjamahnya. Kemudian berjalan ke arah kanan, beliau lalu berlari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan biasa empat kali putaran (HR: Muslim dan Nasai).

18. Lalu mengitari ka'bah, tiga kali putaran dengan lari-lari kecil dan empat kali putaran dengan berjalan biasa.

Kata Jabir: Lalu beliau berlari-lari keciltiga kali putaran dan berjalan biasa empat kali putaran.

19. Sesampainya beliau di rukun Yamani (sudut sebelum sudut Hajar Aswad) beliau mengusapnya. Lalu membaca di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad: "Ya Tuhan kami, berilah kami yang baik di dunia dan yang baik di akhirat, dan peliharakanlah kami dari siksa neraka."

20. Selesai thawaf, beliau ke belakang Maqom Ibrahim seraya membaca bacaan yang artinya:" Dan jadikanlah Maqom Ibrahim mejadi tempat sholat". Sehingga Maqom Ibrohim berada di antara beliau dan Ka'bah.

Dari Ibnu Umar, katanya: Sesungguhnya adalah Rasulullah saw menjamah/mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap putaran thawaf beliau. Dan tidak mengusap dua sudut yang sesudah Hajar Aswad. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kata Jabir: Kemudian beliau mcnerobos ke Maqom lbrohim a.s. lalu membaca: Wattakdidzuu mim Maqomi Ibrohima Musholla, lalu dibuatnya Maqom Ibrohim berada diantara beliau dan Baitullah.

21. Beliau melakukan salat dua rakaat.

Pada rakaat pertama, sesudah Al-Fatihah membaca: Qulyaa Ayyuhal kaafiruun.

dan pada rakaat kedua memb'aca: QulhuwAllahu Ahad sesudah membaca Al Fatihah.

Kata Jabir: Dan adalah beliau membaca dalam dua rakaat itu Qul Huwallahu Ahad dan Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun.

22. Selesai salat beliau pergi minum air Zamzam dan menyiramkannya ke atas kepala beliau, lalu kembali ke Hajar Aswad lalu mengusapnya.

Ada riwayat: Kemudian beliau pergi ke sumur Zamzam lalu meminum dan airnya dan menyiramkannya dimatas kepala beliau. ( H.R. Ahmad)

Kata Jabir: Kemudian beliau kembali ke sudut (Hajar Aswad)

23. Kemudian beliau keluar dari pintu Shofa menuju Shofa.

Setelah dekat ke Shofa beliau mengucap bacaan yang artinya: Sesungguhnya Shofa dan Marwah adalah termasuk tanda-tanda (peribadatan kepada) Allah. Aku memulai dari apa yang Allah memulai darinya. Kata Jabir: Kemudian beliau keluar dari pintu (Shofa) menuju Shofa. Maka setelah dekat dan Shofa beliau membaca: Innas Shofaa walMarwata min Sya'aairilllah. Abda-u bi maa bada'allahu bih.

24. Lalu memulai Sa'i dari Shofa, lalu naik ke atas Shofa, lalu menghadap kiblat, mengangkat dua tangan dan mengucap:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tuhan selain Allah sendiri. Tiada sekutu bagiNya. KepunyaanNya segala kerajaan dan bagiNya segala pujian. Dan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah sendiri. Ia lestarikan janji-Nya. Dan Ia tolong hambaNya. Dan Ia hancurkan sendiri tentara-tentara (musuh).

Bacaan tersebut diulangnya tiga kali dan berdoa di sela-sela doa di atas.

Kata Jabir: Lalu beliau memulai dengan Shofa lalu naik ke atasnya sampai melihal Baitullah lalu menghadap ke Baitullah, lalu membaca tauhid dan takbir dan mengucap: Laa Ilaaha Illallahu Wahdah, Laa Syariika lah, Lahul Mulku wa Lahul Hamdu, Wa Huwa 'alaa Kulli Syaiin Qodiir Laa Ilaaha Illallahu Wahdah, Anjaza Wa'dah, Wa Nashoro Abdah, Wa Hazamal Ahzaaba Wahdah.

Lalu berdoa diantara itu. Beliau mengucapkun seperti itu tiga kali.

25. Lalu beliau turun dari Shofa dan berjalan ke arah Marwah.

Setelah sampai ke tengah-tengah lembah beliau berlari-lari kecil sampai ke tempat tanjakan ke Marwah, lalu berjalan biasa. Dan sesampai di atas Marwah beliau menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan dan bertakbir serta berdoa seperti yang telah dilakukannya di Shofa.

Kata Jabir: Kemudian beliau turun ke Marwah, sehingga apabila dua kaki beliau telah berada di tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil. sampai apabila kami telah naik (tanjakan) beliau berjalan biasa sampai datang ke Marwah. Lalu beliau berbuat di atas Marwah seperti yang beliau perbuat di atas Shofa.

26. Kemudian dari Marwah kembali ke Sofa, dan diulang-ulang sampai cukup tujuh kali jalan.

27. Selesai Sa'i Nabi saw. menyuruh orang-orang yang belum membawa hadyu supaya bertahallul. Bahkan bagi orang yang tadinya berihrom untuk haji atau untuk haji dan umroh, tapi belum membawa hadyu diperintah agar mengubah hajinya menjadi umroh. Nabi saw. mengatakan, bahwa beliau senang seandainya tadinya tidak membawa hadyu lalu bertahallul saat itu.

Kata Jabir: Sehingga apabila telah berada di akhir putaran di atas Marwah, beliau bersabda: Seandainya aku bisa mengedepankan urusanku yang telah aku lakukun di belakang, aku tidak membawa hadyu dan aku membuatnya menjadi Umroh. Maka barang siapa di antara kamu tidak ada hadyu bersamanya maka hendaklah ia bertahullul dan menjadikannya Umroh.

28. Maka semua orang bertahallul selain Rasulullah saw. dan beberapa orang yang telah membawa hadyu, karena Nabi saw. sendiri bersama Ali bin Abi Thalib membawa 100 ekor unta.

Kata Jabir: Maka adalah kumpulan unta hadyu yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa oleh Nabi saw 100 ekor. Jabir berkata: Maka orang-orang bertahallul semuanya, kecuali Nabi saw. dan orang yang membawa hadyu.

PERHATIAN: Tentang haji tamattu' ini, seperti telah diterangkan dalam sifat haji Rasulullah saw. di atas, dapat kita beri catatan sebagai bcrikut: Pada permulam ihrom di Bir Ali, nabi saw. membiarkan orang memilih antara qiron, ifrod dan tamattu'.

Pada waktu sampai di Sarif, Nabi saw. menganjurkan bagi yang mau, supaya orang yang tidak membawa hadyu membuat ihromnya untuk Umroh, yaitu bertamattu', lihat no 11.

Tapi setelah selesai Sai, Nabi saw. memerintahkan, tidak lagi menganjurkan, agar orang yang tidak membawa hadyu bertahallul. Artinya ihromnya untuk Umroh, jadi bertamattu', seperti keterangan no.25 di atas. Perintah Nabi saw. itu bukan sekedar berarti sunat, tapi wajib. Karena Rasulullah saw. marah sebab adanya sementara orang yang tidak segera mematuhi perintah tersebut.

Dari Barraa bin , Azib, katanya: Rasulullah saw. dan para sahabat beliau keluar katanya lalu kami berihrom untuk haji. Maka setelah kami sampai di Mekah beliau bersabda: Buatlah hajimu menjadi umroh. Kata Jabir. Lalu orang-orang bertanya: "Rasulullah, kami telah berihram untuk haji, bagaimana kami membuatnya menjadi umroh ?"

Sabda beliau: Lihatlah, apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah! Lalu mereka membantah maka beliaupun marah. Kcmudian beliau pergi masuk ke tempat Aisyah dalam keadaan marah. Lalu Aisyah melihat kemarahan di wajah beliuu, maka Aisyah bertanya: Siapakah yang membuat tuan marah, semoga Allah membuatnya marah ? Beliau menjawab: Bagaimana aku tidak marah, aku memcrintahkan suatu urusan lalu aku tidak segera diikuti. (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).

lbnul Qoyyim membuat kesimpulan mengenai hal tcrscbut, katanya: Sesungguhnya Nabi saw. membiarkan mereka memilih antara tiga macam haji pada waktu memulai ihrom, lalu menganjurkan mereka mengubah haji dan qiron menjadi umroh bagi yang tidak membawa hadyu pada waktu dekat ke Mekah, kemudian memastikan demikian kepada yang tidak membawa hadyu pada waktu di Marwah. (ZaadulMa'od Ih. 197)

Dari ketcrangan-keterangan di atas kita kctahui, bahwa ketentuan yang final hagi orang yang mcnunaikan haji dari luar tanah haram adalah, apabila mcreka mcmbawa serta hinatang hadyu harus qiron, dan hagi yang tidak membawa hadyu harus tamattu'. Dan inilah yang terbesar di antara jamaah haji saat ini.

29. Setelah itu bagi yang sudah bertahalluI, boleh memakai pakaian biasa, memakai wewangian mencampuri isteri dan sebagainya. Adapun yang belum bertahallul, karena telah membawa hadyu, maka tetap dalam keadaan ihrom dan mengulang-ulang talbiyah sampai nanti pada hari Nahar.

30. Pada hari Tarwiyah, yaitu hari ke 5 Dzul-Hijjah, mereka berangkat ke Mina, dan mereka yang sebelumnya telah bertahallul memulai ihrom untuk haji dari tempat tinggal mereka di Mekah.

Kata Jabir:Setelah hari Tarwiyah mereka menuju Mlna . dan berihrom untuk haji.

31. Di Mina mereka bermalam, salat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh, dan di pagi hari tanggal 9 itu, baru meninggalkan Mina setelah matahari terbit.

Kata Jabir: Dan Resulullah saw. menunggang (unta ke Mina) lalu di Mina salat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh, lalu tinggal sebentar sempai matahari terbit.

32. Kemudian Rasulullah saw. berangkat ke Arofah, tapi tidak langsung ke tempat wukuf. Beliau singgah di Namiroh (di luar Arofah) yang di situ telah dipasang kemah untuk beliau. Dan beliau tetap di situ sampai matahari tergelincir ke arah barat.

Kata Jabir: Lalu Rasulullah berjalan, lalu melintas sampai tiba di Arofah, maka beliau dapati kemah untuk beliau telah dipasang di Namiroh, lalu beliau singgah di situ.

33. Dalam perjalanan dari Mina ke Namiroh itu, kaum muslimin ada yang membaca talbiyah dan ada yang membaca takbir seperti takbir pada hari raya. Oleh Nabi mereka tidak ada yang ditegor.

Muhammad bin Abi Bakr bin Auf berkata: Saya beranya kepada Anas sewaktu kami berdua berangkat dari Mina ke Arofah tentang talbiyah: Bagaimana kamu berbuat bersama Nabi saw.?Dia berkata. Ada orang yang membaca talbiyah, maka ia tidak ditegor dan ada yang menbaca takbir maka ia pun tidak ditegur (H.R Bukhari dan Muslim)

34. Setelah masuk waktu Dhuhur beliau mengendarai unta ke tengah-tengah lembah 'Uronah (masih di luar Arofah), lalu berkhutbah, kemudiann beliau meny uruh Bilal adzan lalu salat Dhuhur, iqomat lagi lalu salat Asar, tenpa salat sunat.

Jabir berkata: Sehingga apabila matahari telah tergelincir ke arah barat, beliau menyuruh supaya Qoswa dipersiapkan, lalu beliau datang ketengah-tengah lembah lalu berkutbah kepada orang-orang kemudian adzan, iqomat, lalu salat Dhuhur, kemudian iqomat lalu salat Asar, dan tidak slat apapun diantara keduanya.

35. Seusai salat Asar, beliau menunggang unta ke tempat wukuf dan berwukuf dengan duduk di atas unta di atas batu-batu besar dilereng Jabal Rohmah, menghadap kiblat, berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Dan terus wukuf di situ sampai matahari terbenam.

Kata jabir: Kemudian Rasulullah saw. menunggang sampai datang ke tempat wukuf, lalu meletakkan perut untanyanya ke batu-batu besar dan membuat tempat berkumpul para pejalan kaki di muka beliau dan menghadap kiblat. dan beliau tetap sampai matahari terbenam dan hilang kuning-kuning dan terbenam bundaran matahari.

36. Nabi saw. menerangkan, bahwa orang tidak harus wukuf di tempat beliau wukuf, tapi boleh wukuf disembarang tempat di padang Arofah.

Dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda: Aku wukuf disini, tapi seluruh padang Arofah adalah tempat wukuf. (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).

37. Pada waktu wukuf Nabi saw. tidak berpuasa walaupun berpuasa di hari Arofah sangat dianjurkan bagi orang yang sedang tidak wukuf.

Dari Ummul Fadl, katanya: Sesungguhnya mereka meragukan puasa Rasulullah saw. di hari Arofah. Lalu aku mengirimkan susu kepada beliau, lalu beliau meminumnya sedang beliau berkutbah kepada orang-orang . (H.R. Bukhari dan Muslim).

Kata Abu Qatadah: Rasulullah bersabda: Puasa hari Arofah dapat menghapus (dosa) dua tahun, yang lewat dan yang akan datang. (H:R: Jamah selain Bukhari dan Tirmidzi)

38. Pada waktu wukuf itu pula ada seorang laki-laki yang jatuh dari ontanya dan diseruduknya pula sehingga meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. menyuruh agar orang itu dimandikan dan dikafani, tapi tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup kepalanya.

Dari Ibnu Abbas, Nabi saw. bersabda: Mandikanlah dia dengan air dan daun dara, dan kafanilah dia dalam dua kainnya, dan jangan kamu luluti dia dengan wewangian dan jangan kerudungi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah (HR. Jamaah).

39. Setelah matahari terbenam benar, Rasulullah saw. meninggalkan Arofah menuju Muzdalifah dengan mengendari unta, dan menyuruh orang-orang berangkat dengan tenang.

Kata Jabir: Rasulullah saw. berangkat (ke Muzdalifah) dan ditariknya kekang si Qoshwa sampai kepalanya menyentuh ujung penghujung kendaraan beliau dan berisyarat dengan tangan kanan seraya berkata: Hai orang-orang, tenang, tenang!

40. Di tengah perjalanan beliau menyimpang ke celah perbukitan untuk buang hajat. Oleh Zaid bin Usamah beliau di tawari salat di tempat itu, tapi beliau menolah dan bersabda bahwa tempat itu salat itu adalah di Muzdalifah.

41. Setelah beliau tiba di Muzdalifah, salat Maghrib dan Isya jama' akhir dengan satu adzan dan satu iqomat tanpa salat sunat di antara keduanya, lalu tidur sampai terbit fajar. Dan setelah jelas terbit fajar, lalu slat Subuh.

Kata Jabir: Sampai beliau tiba di Muzdalifah lalu salat Magrib dan Isya di sana dengan satu adzan dan dua iqomat dan tidak salat apapun dintara keduanya. Kemudian Rasulullah saw. berbaring sampai terbit fajar. Dan salat Subuh setelah jelas waktu Subuh dengan satu adzan dan satu iqomat.

42. Seusai salat Subuh lalu berngkat ke Masy'aril Harom. Di sana beliau berdiri menghadap kiblat, berdoa membaca takbir dan tahlil. Demikian terus menerus sampai hari menjadi terang.

Kata Jabir: Kemudian beliau menunggang Qosswaa sehingga sampai di Masy'aril Harom, lalu menhadap kiblat, lalu berdoa, membaca takbir, tahlil dan kalimat tauhid. maka beliau tetap berdiri sampai terang benar.

43. Kemudian berangkat meninggalkan Masy'aril Harom sebelum terbnit matahari, Nabi saw. memperingatkan orang-orang agar berangkat dengan tenang sampai ke lembah Muhassir. Di sana Nabi saw. menyuruh orang-orang memungut kerikil-kerikil untuk pelontar jumroh. Di Muhassir itu beliau mempercepat jalan dan melewati jalan tengah yang keluar ke arah Jumrutul 'Aqobah.

Kata Jabir: Lalu beliau berangkat sebelum terbit matahari samapi tiba di tengah-tengah Muhassir, lalu beliau percepat jalan sedikit, lalu melewati jalan tengah yang keluar ke arah jumroh terbesar sampai tiba di jumroh yang disebelah pohon kayu.

44. Orang yang lemah oleh Rasulullah saw. diijinkan berangkat meninggalkan Muzdalifah di waktu malam. Artinya mereka tidak harus berada di Muzdalifah sampai terbit fajar.

45. Setiba di Jumbroh'Aqobah, sebelum matahari terbit beliau melontarnyanya dari arah tenggara sehingga kiblat berada di arah kiri dan Mina berada disebelah kanan beliau. Dilontarnya tujuh kali lontaran masing- masing dengan sebuah kerikil dengan disertai takbir pada setiap lontaran.

Kata Jabir: Lalu beliau melontarnya dengan tujuh kerikil, bertakbir beserta setiap kerikil dari padanya, sebesar kerikil lontaran, beliau melontar dari tengah-tengah lembah.

Selesai melontar membaca bacaan yang artinya: Ya Allah, jadikanlah dia haji yang mabrur dan menjadikan dosa terampuni. Pada saat melontar Jumbroh'Aqobah Nabi saw. mengakhiri talbiyah.

46. Selesai melontar Nabi saw. menyuruh orang-orang memperhatikan haji beliau dan menjadikan anutan haji mereka. Kemudian beliau mendatangi tempat persinggahan beliau di Mina.

Abu Zubair mendengar Jabir berkata: Aku melihat Nabi saw. di atas kendaran beliau pada hari Nahar melontar dan bersabda: Ambillah (cara) hajimu (dari aku). Karena sesungguhnya aku tidak tahu barangkali aku tidak berhaji lagi setelah hajiku ini (HR. Muslim).

Dari Anas, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah saw. datang di Mina lalu datang ke jumroh, lalu melontarnya, lalu mendatangi tempat persinggahannya di Mina (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).

47. Kemudian Nabi saw. berkutbah, menjelaskan hal-hal penting dan menjawab pertanyaan-pertanyaa tentang orang-orang melakukan amalan-amalan haji di hari Nahar itu yang tidak seperti urutan amalan- amalan Nabi saw. yang kemudian dijawab oleh beliau: Tidak mengapa!

Dari Abdullah bin Amr bin ash: Sesungguhnya beliau menyaksikan Rasulullah saw. berkutbah di hari Nahar. Lalu berdiri seorang laki- laki kepadanya lalu berkata: Tadinya saya menyangka bahwa begini adalah sebelum begini. Lalu datang yang lain berkata: Tadinya aku menyangka bahwa begini adalah sebelum begini, lalu aku bercukur sebelum menyembelih, aku menyembelih sebelum melontar, dan sebagainya: Lalu Nabi saw. menjawab: Kerjakanlah, tidak mengapa untuk semua itu. maka hari itu beliau tidak ditanya sesuatu kecuali menjawab: Kerjakan tidak mengapa (HR. Muslim).

48. Lalu beliau menuju ke tempat penyembelihan dan disembelihnya 63 ekor unta dan menyerahkan penyembelihan yang 37 ekor selebihnya kepada Ali. Dari 100 ekor unta itu adalah hadyu beliau bersama Ali. Lalu beliau menyuruh mengambil sepotong daging dari setiap unta untuk dimasak, yang kemudian dimakannya dan diminumnya kaldunya bersama Ali.

Kata Jabir: Kemudian beliau menyingkir ke tempat penyembelihan lalu menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya lalu memberikan kepada Ali selebihnya. Lalu beliau menyuruh mengambil sepotong daging dari setiap unta lalu ditaruh dalam sebuah kuali lalu dimasak, lalu keduanya makan dari dagingnya dan meminum dari kaldunya.

49. Nabi mengatakan, bahwa orang tidak harus menyembelih hadyu di tempat beliau menyembelih, tapi boleh menyembelih dimanapun di daerah Mina dan Mekah.

50. Lalu beliau memanggil tukang cukur untuk mencukur kepala beliau, dimulai dari separuh sebelah kanan lalu yang separoh sebelah kiri dan rambut beliau dibagi-bagikan.

51. Setelah itu Aisyah mengolesi beliau dengan wewangian.

52. Lalu Rasulullah saw. pergi ke Mekah melakukan tawaf Ifadloh, lalu salat Dhuhur di Mekah. Dalam tawaf Ifadloh itu Nabi saw. tidak berdltiba' dan tidak berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama. Dan selesainya tawaf Ifadloh tersebut menjadi halal semua yang tadinya terlarang karena ihrom, termasuk bercampur dengan istri.

Catatan: Tidak ada riwayat yang menerangkan demikian, bahkan diriwayatkan saat Nabi saw. tawaf Ifadloh itu dengan menunggang unta. Riwayat tentang Idltiba' dan lari-lari kecil itu hanya pada tawaf pertama datang.

53.Setelah itu Nabi saw. pergi ke sumur Zamzam meminum airnya.

Kata Jabir: Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muthallib, mereka memberi minum (orang-orang haji) di atas sumur Zamzam, lalu bersabda: Tariklah (timba untukku) wahai orang-orang Bani Abdul Muthallib. Seandainya tidak karena (kuatir) orang-orang mengalahkan kamu atas tugasmu memberi minum, tentu aku menarik timba sendiri bersama kamu. Lalu mereka memberinya setimba air lalu beliau minum.

54. Sesudah tawaf Ifadloh, Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau yang melakukan haji Qiron tidak melakukan sa'i lagi, cukup dengan sa'i yang dahulu dikerjakan sesudah tawaf qudum. Adapun orang-orang yang melakukan haji tamattu' - dan ini yang terbanyak melakukan sa'i sesudah tawaf Ifadloh itu.

Abu Zubair mendengar Jabir berkata: Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau tidak sa'i antara Shofa dan marwah keculai sekali sa'i. (HR. Muslim).

Ibnu Abbas ditanya tentang haji tamattu', lalu jawabnya: Orang-orang Muhajirin dan Ansor dan istri-istri Nabi saw. berihrom dihaji Wada' lalu kamipun berihhrom. Setelah kami sampai di Mekah, Rasulullah saw. bersabda: "Ubahlah ihrommu untuk haji menjadi untuk umroh, selain yang telah membawa hadyu". Kamipun tawaf di Baitullah dan sa'i di Shofa dan Marwah. Dan kamipun menggauli istri dan memakai pakaian biasa.

Dan beliau bersabda: "Barangsiapa telah emmbawa hadyu maka dia tidak boleh bertahallul (sampai hadyu itu tiba di waktu penyembelihannya (di hari Nahar)". kemudian beliau menyuruh kami di sore hari Tarwiyah supaya berihrom untuk haji. Maka apabila kami telah selesai dari dari amalan-amalan haji kami datang lalu tawaf Ifadloh dan sa'i dari Shofa dan Marwah. Maka telah sempurna haji kami dan kami wajib membayar hadyu (HR. Bukhari).

55. Kemudian beliau kembali ke Mina dan bermalam di sama pada malam hari-hari Tasyriq dan melontar ketiga-tiga jumroh disiang harinya setelah masuk waktu Dhuhur.

56. Rasulullah saw. memberi ijin kepada Abbas dan penggembala-penggembala unta untuk tidak bermalam di Mina di malam hari-hari Tasyriq itu.

57. Pada hari Tasyriq kedua, Rasulullah saw. berkutbah lagi.

Sarraa binti Nabhan berkata: Aku dengar Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kamu hari apa hari ini? kata Barraa: Yitu yang kamu namakan Yaumurrus-us- Mereka menjawab: Allah dan RasulNya yang lebih tahu, beliau bersabda: Ini adalah pertengahan hari-hari Tasyriq (HR. Abu Dawud).

58. Pada hari Tasyriq kedua itu orang boleh meninggalkan Mina, kalau mau, setelah melontar jumroh. Adapun Rasulullah saw. baru meninggalkan Mina di hari Tasyriq ketiga setelah melempar jumroh, menuju Muhassob (di Mekah).

59. Rasulullah saw. salat Dhuhur, Asar, Maghrib dan Isya hari itu di Muhassob, atau Abthoh, lalu tidur sebentar. Beliau singgah di Abthoh itu supaya lebih mudah waktu keluar.

Anas bin Malik mengatakan: Sesungguhnya Nabi saw. salat Dhuhur, Asar, Maghrib dan Isya dan tidur sebentar di Muhassob, kemudian naik unta ke Baitullah lalu tawaf di situ (HR. Bukhari).

Dari Aisyah, beliau berkata: Ia hanyalah tempat persinggahan yang disingahi Nabi saw. supaya lebih lapang untuk keluar beliau, yaitu Al Abthoh (HR. Bukhari).

60. Di malam Muhassob itu Nabi saw. diberi tahu bahwa Shofiyah, istri beliau sedang haid. Beliau kuatir itu akan menjadi penahan keberangkatan ke Madinah. Tapi setelah mengetahui bahwa haid Shofiyah datang sesudah tawaf Ifadloh beliaupun menyuruh berangkat.

Dari Aisyah katanya: Sesungguhnya Shofiyah binti Huyai, istri Nabi saw. berhaid lalu diberitahukan itu kepada Rasulullah saw. lalu beliau bersabda: Apakah dia menjadi penahan kita? Mereka berkata: Sesungguhnya dia telah melakukan tawaf Ifadloh. Beliau bersabda: tidak, kalau begitu (HR. Bukhari).

61. Pada malam itu Aisyah juga mengadukan ganjalan hatinya karena dahulu tidaj tawaf waktu sampai di Mekah karena sedang haid. Lalu Rasulullah saw. menyuruh Abdur Rahman, saudara Aisyah untuk mengantarnya berumroh dari Tan'im.

Dari Jabir katanya: Kami telah berketatapan berihrom bersama Rasulullah saw. untuk haji saja, dan Aisyah r.a. berketetapan untuk umroh. Sampai apabilakami telah berada di Sarif dia haid... Kemudian kami berihrom di hari Tarwiyah, lalu Rasulullah saw. masuk kepada Aisyah beliau menemukannya sedang menangis.

Lalu beliau bertanya: Apa urusanmu? Jawab Aisyah: Urusanku ialah aku telah haid, orang-orang bertahallul dan aku belum bertahallul dan aku belum tawaf padahal orang-orang sudah akan pergi melakukan haji sekarang.

Lalu Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya ini adalah hal yang telah ditetapkan Allah atas puteri-puteri Adam. Maka mandilah dan berihromlah untuk haji.

Lalu ia melakukannya dan wukuf di tempat-tempat wukuf. Sehingga apabila telah suci ia tawaf di ka'bah dan sa'i di Shofa dan Marwah. Kemudian beliau bersabda: Engkau telah bertahallul dari haji dan umrohnya semuanya. lalu dia berkata: Ya Rasulullah aku merasakan hatiku bahwa aku tidak tawaf di baitullah sampai aku haji. Lalu beliau bersabda: Pergilah dengannya hai Abdur Rohman, lalu umrohkan dia dari Tan'im. Dan ini terjadi pada malam Muhassob (HR. Muslim).

62. Rasulullah saw. kemudian pergi ke Baitullah lalu tawaf Wada' . Dalam tawaf Wada' ini beliau tidak beridlthiba' dan tidak lari-lari kecil. Dan setelah salah Subuh beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah.

63. Sesampainya di Rauhaa beliau bertemu dengan rombongan kaum muslimin yang di dalamnya ada seorang wanita yang membawa anak kecil dan bertanya kepada Nabi saw., apakah anaknya dapat memperoleh haji.

Beliau menjawab: Dapat, dan ibu yang membawanya memperoleh pahala.

Dari Ibnu Abbas, katanya: Nabi saw. bertemu dengan rombongan penunggang unta di Rauhaa lalu bertanya: Siapakah anda? Beliau menjawab: Rasulullah. Lalu seorang perempuan mengangkat seorang anak kecil dan bertanya: Apakah ini bisa memperoleh haji? Beliau menjawab: Ya dan engkau mendapat pahala. (HR. Muslim).

64. Dalam perjalan pulang ke Madinah itu Nabi saw.setiap kali melewati tempat tinggi mengucap Allahu Akbar 3X lalu mengucap bacaan yang artinya: Tiada tuhan selain Allah sendiri, tidak punya sekutu, kepunyaanNya segala kerajaan dan bagiNya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu: Kami kembali, bertaubat, beribadat, bersujud dan memuji kepada Tuhan kami. Allah menepati janjiNya, menolong hambaNya dan menhancurkan tentara-tentara (musuh) sendirian.

Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila pulang dari pertempuran, haji atau umroh bertakbir setiap berada di atas tanah tinggi tiga kali takbir lalu mengucap: Laa Ilaaha Illalla Wahdah, Laa Syariika lah, Lahul Mulku wa Lahul Hamd, wa Huwa 'alaa kulli Syai-in Qodiir. Aayibuun, Taa-ibuun, 'Aabiduun, Saajiduun, Li Rabbina haamiduun. Shodaqollaahu Wa'dah, wa Nashoro 'Abdah, wa Hazamal Ahzaaba Wahdah (HR. Bukhari).

No comments:

Post a Comment

ARKIB NEGARA

KATEGORI

agama (87) Akhlaq dan Nasehat (1) Aqidah (1) Bencana alam (20) Cerita nasihat (24) formula (1) haji (22) Jumaat (8) keluarga (18) Kesihatan (13) Luar Negeri (5) Mekah (2) politik (4) Ramadhan (30) sahabat (3) Sains (17) sajak (8) Seni (2) surah aljumuah (1) tips (18) Umum (51) video (9) video nasyid (1)

My Salute